zuǒ cánɡ
古代國庫之一,以其在左方,故稱左藏。晉有左右藏令,屬少府。北齊﹑隋屬太府寺。唐代左藏掌錢帛﹑雜彩﹑天下賦調。宋初諸州貢賦均輸左藏。南宋又設左藏南庫。元代禁中左藏掌收支常課和買紗羅布絹等物。宋高承《事物紀原·東西使班·左藏》:「《通典》曰:漢有中藏。晉有左右藏…… 唐有左藏庫。《百官志》曰:左藏,晉始有之也。《東京記》曰:國初止一庫,興國二年分三庫,曰錢幣、金銀、匹帛。淳化三年,分置左右,右納左給凡六庫。四年廢右,分左藏庫為四庫,曰錢金銀,曰絲緜,曰生白匹帛,曰雜色匹帛。祥符二年,並金銀絲緜為一。七年並生白雜色為生熟匹帛。」
示例:清沈珩 《原詩敘》:「先生乃不靳開左藏以貸貧,而抑以援其溺,斯其胸襟品量何等耶!」
上一篇[帕伊尼奧]    下一篇 [潘笛]

相關評論

同義詞:暫無同義詞