cǎi fǎnɡ shǐ
採訪使
官名。 唐 初於各道設按察使。唐 開元 二十一年分全國為十五道,每道置採訪處置使,簡稱採訪使,掌管檢查刑獄和監察州縣官吏。 宋 洪邁 《容齋三筆·唐觀察使》:「 唐 世於諸道置按察使,后改為採訪處置使,治於所部之大郡。既又改為觀察,其有戎旅之地,即置節度使。分天下為四十餘道,大者十餘州,小者二、三州,但令訪察善惡,舉其大綱。」 天寶 后其職僅考課舉劾官吏,不得干預他政。 肅宗 朝改為觀察處置使。肅宗 乾元 以後,各地兵起,廢採訪使而置防禦使。 唐 韓愈 《裴君墓志銘》:「大父 曠 ,御史中丞,京畿採訪使。」亦省作「 採訪 」。 唐 李肇 《唐國史補》卷下:「 開元 已前,有事於外則命使臣,否則止。自置八節度、十採訪,始有坐而為使,其後名號益廣。」參閱《通典·職官十四》、《文獻通考·職官十五》。
上一篇[諸蕃]    下一篇 [天德軍]

相關評論

同義詞:暫無同義詞