xuán liú  
【 玄流 】 《 佛學大詞典 》
玄,緇之意。謂披著緇衣(黑色法衣)之流派。即指僧侶。止觀輔行傳弘決序(大四六·一四一上):『纘承四世,年將二百,魚魯斯訛,不無同異,方將繹思,津導玄流。』
【 玄流 】 《 丁福保佛學大辭典 》
(術語)玄者緇也。被緇衣之流派也。謂僧徒。輔行序曰:『津導玄流。』
中華詞典   1.指深泉。  2.清水。  3.指君上的恩澤。  4.穿緇衣的人們,僧徒。  
上一篇[篤么]    下一篇 [因果聯繫]

相關評論

同義詞:暫無同義詞